کد خبر: 9458تاریخ انتشار : 17:27:59 - جمعه 25 آوریل 2014

سودی بالاتر از سود بانکی

وبگاه “دل رهبر” نوشت: آقامجتهدی تهرانی نقل کرده است که آیت الله حاج میرزاعلی اکبرمشکینی فرمودند:درایامی که تحصیل می کردم،یک روز5ریال بیشترپول نداشتم.روزی درخیابان راه می رفتم یکی ازطلاب به من رسیدوگفت:5ریال داری به من قرض بدهی؟باخودم گفتم:اگراین پول رابه اوبدهم خودبی پول می مانم.ولی باخودفکرکردم که کاراین بنده خدارا راه می اندازم،خداوندکریم است. پول […]

وبگاه “دل رهبر” نوشت:

آقامجتهدی تهرانی نقل کرده است که آیت الله حاج میرزاعلی اکبرمشکینی فرمودند:درایامی که تحصیل می کردم،یک روز5ریال بیشترپول نداشتم.روزی درخیابان راه می رفتم یکی ازطلاب به من رسیدوگفت:5ریال داری به من قرض بدهی؟باخودم گفتم:اگراین پول رابه اوبدهم خودبی پول می مانم.ولی باخودفکرکردم که کاراین بنده خدارا راه می اندازم،خداوندکریم است.

پول رابه اودادم.چندقدمی که رفتم یکی ازهمشهری های من،ازاهالی مشکین شهر به بنده رسید،باهم مصافحه کردیم.موقع خداحافظی پول دست من گذاشت ورفت.چون نگاه کردم،دیدم 5تومان است.بازیکی ازطلاب به من رسید وازمن 5تومان قرض خواست.این دفعه نیزگفتم خداکریم است،اکنون که این آقامعطل است،کاراوراراه بیاندازم.پول رابه اودادم.

چون مقداری جلوتر رفتم،یکی دیگرازهمشهری های خودرادیدم.پس از مصافحه واحوالپرسی موقع خداحافظی،پولی دردست من گذاشت ورفت.

چندقدم جلوتررفتم دیدم 50تومان است.ناگاه یاداین آیه شریفه افتادم که :

<من جاء بالحسنت فله عشر امثالها>

انعام،160

یعنی هرکس عمل نیکی انجام دهد ماده برابر به اوپاداش می دهیم.دیدم باراول 5ریال داشتم،چون به یک نیازمندی قرض دادم ،50ریال خدای کریم رساند وچون 50 ریال راقرض دادم،خداوندکریم درعوض50 تومان یعنی درست ده برابر رسانید.

ایشان فرمودندهرچه منتظرماندم ودعاکردم که کسی پیداشود این 50 تومان راقرض بگیرد بلکه500تومان شوددعایم مستجاب نشد.

حرف دل:خداوندمتعال مرحوم آیت الله مشکینی رابیامرزد.