کد خبر: 47762تاریخ انتشار : 2:07:57 - چهار شنبه 24 آگوست 2016

سه شنبه بازار جدید فومن در قاب تصاویر

بازار هفتگی فومن در دومین هفته از انتقال بازار به محل جدید با حضور کسبه و همشهریان فومنی برگزار شد.

به گزارش بهجت نیوز؛ بازار هفتگی فومن در دومین هفته از انتقال بازار به محل جدید با حضور کسبه و همشهریان فومنی برگزار شد.photo_2016-08-23_20-30-29 photo_2016-08-23_20-30-41 photo_2016-08-23_20-30-45 photo_2016-08-23_20-30-49 photo_2016-08-23_20-30-52 photo_2016-08-23_20-30-57 photo_2016-08-23_20-31-02 photo_2016-08-23_20-31-06 photo_2016-08-23_20-31-10 photo_2016-08-23_20-31-14 photo_2016-08-23_20-31-20 photo_2016-08-23_20-31-24 photo_2016-08-23_20-34-17 photo_2016-08-23_20-40-17 photo_2016-08-23_20-51-03 photo_2016-08-23_20-51-07

photo_2016-08-23_20-54-02  photo_2016-08-24_01-24-21photo_2016-08-23_21-02-52 photo_2016-08-24_01-24-25 photo_2016-08-24_01-24-28 photo_2016-08-24_01-24-31 photo_2016-08-24_01-24-33 photo_2016-08-24_01-24-36 photo_2016-08-24_01-24-39 photo_2016-08-24_01-24-42 photo_2016-08-24_01-24-46 photo_2016-08-24_01-24-49 photo_2016-08-24_01-24-51 photo_2016-08-24_01-24-55 photo_2016-08-24_01-24-57 photo_2016-08-24_01-25-02 photo_2016-08-24_01-25-05 photo_2016-08-24_01-25-13 photo_2016-08-24_01-25-15 photo_2016-08-24_01-25-18 photo_2016-08-24_01-25-20 photo_2016-08-24_01-25-22 photo_2016-08-24_01-25-25 photo_2016-08-24_01-25-27 photo_2016-08-24_01-27-24 photo_2016-08-24_01-27-46 photo_2016-08-24_01-28-13

امیر محمد مهرورز/ خبرنگار بهجت نیوز