کد خبر: 46983تاریخ انتشار : 23:07:07 - یکشنبه 7 آگوست 2016

فرماندار فومن:

خبرنگاران حلقه وصل مردم و مسئولان هستند

خبرنگاری شغل شرافتمندانه ای است که اگر بر اساس رسالت خود عمل کند می‌تواند سرمایه اجتماعی تولید کند ، وحدت وانسجام ایجادکند، هم گرایی وهم افزایی راافزایش دهد وتوسعه بیافریند امااگرخلاف رسالت حقیقی خود عمل کند میتواند کارکرد عکس ازخود نشان داده واسیب ایجاد کند.

فرماندار فومن با اشاره به نقش وجایگاه مهم خبرنگاران در تقویت فرهنگ عمومی جامعه، گفت:خبرنگاران بعنوان اصحاب رسانه باید در راستای تقویت وگسترش فرهنگ کار جمعی درجامعه اهتمام بیشتری داشته باشند.
میرشمس مومنی‌زاده عصر امروز در همایش تجلیل از خبرنگاران فعال این شهرستان در محل فرمانداری اظهار داشت: خبرنگاران چشم وگوش بینا وشنوا وصدای رسای مردم درتبیین مطالبات انان هستند و باید آینه تمام نمای جامعه باشند و واقعیت های جامعه را به درستی و کامل همانگونه که هست منعکس نمایند ، خوبی وبدی، ضعف وقوت ، محرومیت وبرخورداری همه راباهم بطور کامل ومنصفانه بیان کنند وازنگاه تک جانبه ویک بعدی پرهیزنمایند.
فرماندار فومن گفت: خبرنگاران حلقه وصل مردم و مسئولان هستند و مشکلات ، نیازمندیهاو مطالبات آنها را منتقل میکنند.
وی افزود خبرنگاری شغل شرافتمندانه ای است که اگر بر اساس رسالت خود عمل کند می‌تواند سرمایه اجتماعی تولید کند ، وحدت وانسجام ایجادکند، هم گرایی وهم افزایی راافزایش دهد وتوسعه بیافریند امااگرخلاف رسالت حقیقی خود عمل کند میتواند کارکرد عکس ازخود نشان داده واسیب ایجاد کند.

وی همچنین گفت انجام رسالت خبرنگاری فرهنگ عمومی راتقویت میکند، وحدت می افریند واخلاق رادرجامعه گسترش میدهد اما اگربرخلاف مسولیت خبرنگاری و غیرمنصفانه عمل شود، وحاشیه پردازی شود اخلاق عمومی تنزل پیدامیکند ، تفرقه جای وحدت می نشیند، سرمایه واعتماد اجتماعی نزول پیدا میکند وحرکت جامعه به سوی رشد، پیشرفت وتعالی جامعه کند میشود .
مومنی‌زاده با تاکید برلزوم نقد وروحیه انتقادپذیری درجامعه، افزود:خبرنگاران میتوانند بمنظور تحقق توسعه وپیشرفت نقشی تاثیرگذارداشته باشند.
در این همایش از 30 خبرنگار فعال شهرستان فومن توسط فرمانداری و فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان تجلیل به عمل آمد.