کد خبر: 43998تاریخ انتشار : 2:16:46 - یکشنبه 26 ژوئن 2016

احیای شب نوزدهم رمضان در مساجد فومن در قاب تصاویر

مراسم احیا شب نوزدهم رمضان در مساجد فومن با حضور خیل مردم متدین شهرستان فومن برگزار شد.

به گزارش بهجت نیوز، مراسم احیا شب نوزدهم رمضان در مساجد فومن با حضور خیل مردم متدین شهرستان فومن برگزار شد.

photo_2016-06-25_20-44-49 photo_2016-06-25_20-45-01 photo_2016-06-25_20-45-04 photo_2016-06-25_20-45-07 photo_2016-06-25_20-45-10 photo_2016-06-25_20-45-13 photo_2016-06-25_20-45-16 photo_2016-06-25_20-45-19 photo_2016-06-25_20-45-22 photo_2016-06-25_20-45-25 photo_2016-06-25_20-45-30 photo_2016-06-25_20-45-33 photo_2016-06-25_20-45-36 photo_2016-06-25_20-45-38 photo_2016-06-25_20-45-42 photo_2016-06-25_20-45-44 photo_2016-06-25_20-45-47 photo_2016-06-25_20-45-51 photo_2016-06-25_20-45-55 photo_2016-06-25_20-45-58 photo_2016-06-25_20-46-01 photo_2016-06-25_20-46-04

 

photo_2016-06-25_20-39-28 photo_2016-06-25_20-39-48 photo_2016-06-25_20-39-55 photo_2016-06-25_20-40-01 photo_2016-06-25_20-40-04 photo_2016-06-25_20-40-08 photo_2016-06-25_20-40-11 photo_2016-06-25_20-40-15 photo_2016-06-25_20-40-19 photo_2016-06-25_20-40-22 photo_2016-06-25_20-40-31 photo_2016-06-25_20-40-36 photo_2016-06-25_20-40-39 photo_2016-06-25_20-40-43 photo_2016-06-25_20-40-49 photo_2016-06-25_20-40-52 photo_2016-06-25_20-40-56 photo_2016-06-25_20-41-00 photo_2016-06-25_20-41-04 photo_2016-06-25_20-41-08 photo_2016-06-25_20-41-13 photo_2016-06-25_20-41-16 photo_2016-06-25_20-41-20 photo_2016-06-25_20-41-24 photo_2016-06-25_20-41-27 photo_2016-06-25_20-41-30 photo_2016-06-25_20-41-33 photo_2016-06-25_20-41-38 photo_2016-06-25_20-41-41 photo_2016-06-25_20-41-44 photo_2016-06-25_20-41-47 photo_2016-06-25_20-41-50 photo_2016-06-25_20-41-53 photo_2016-06-25_20-41-58 photo_2016-06-25_20-42-02 photo_2016-06-25_20-42-04 photo_2016-06-25_20-42-09 photo_2016-06-25_20-42-23

photo_2016-06-25_20-42-27 photo_2016-06-25_20-42-45 photo_2016-06-25_20-42-48 photo_2016-06-25_20-42-51 photo_2016-06-25_20-42-54 photo_2016-06-25_20-43-12 photo_2016-06-25_20-43-14 photo_2016-06-25_20-43-19 photo_2016-06-25_20-43-23 photo_2016-06-25_20-43-28 photo_2016-06-25_20-43-32 photo_2016-06-25_20-43-35 photo_2016-06-25_20-43-39 photo_2016-06-25_20-43-44 photo_2016-06-25_20-43-50 photo_2016-06-25_20-43-53 photo_2016-06-25_20-43-57 photo_2016-06-25_20-44-03