کد خبر: 43998تاریخ انتشار : ۲:۱۶:۴۶ - یکشنبه ۶ تیر ۱۳۹۵

احیای شب نوزدهم رمضان در مساجد فومن در قاب تصاویر

مراسم احیا شب نوزدهم رمضان در مساجد فومن با حضور خیل مردم متدین شهرستان فومن برگزار شد.

به گزارش بهجت نیوز، مراسم احیا شب نوزدهم رمضان در مساجد فومن با حضور خیل مردم متدین شهرستان فومن برگزار شد.

photo_2016-06-25_20-44-49 photo_2016-06-25_20-45-01 photo_2016-06-25_20-45-04 photo_2016-06-25_20-45-07 photo_2016-06-25_20-45-10 photo_2016-06-25_20-45-13 photo_2016-06-25_20-45-16 photo_2016-06-25_20-45-19 photo_2016-06-25_20-45-22 photo_2016-06-25_20-45-25 photo_2016-06-25_20-45-30 photo_2016-06-25_20-45-33 photo_2016-06-25_20-45-36 photo_2016-06-25_20-45-38 photo_2016-06-25_20-45-42 photo_2016-06-25_20-45-44 photo_2016-06-25_20-45-47 photo_2016-06-25_20-45-51 photo_2016-06-25_20-45-55 photo_2016-06-25_20-45-58 photo_2016-06-25_20-46-01 photo_2016-06-25_20-46-04

 

photo_2016-06-25_20-39-28 photo_2016-06-25_20-39-48 photo_2016-06-25_20-39-55 photo_2016-06-25_20-40-01 photo_2016-06-25_20-40-04 photo_2016-06-25_20-40-08 photo_2016-06-25_20-40-11 photo_2016-06-25_20-40-15 photo_2016-06-25_20-40-19 photo_2016-06-25_20-40-22 photo_2016-06-25_20-40-31 photo_2016-06-25_20-40-36 photo_2016-06-25_20-40-39 photo_2016-06-25_20-40-43 photo_2016-06-25_20-40-49 photo_2016-06-25_20-40-52 photo_2016-06-25_20-40-56 photo_2016-06-25_20-41-00 photo_2016-06-25_20-41-04 photo_2016-06-25_20-41-08 photo_2016-06-25_20-41-13 photo_2016-06-25_20-41-16 photo_2016-06-25_20-41-20 photo_2016-06-25_20-41-24 photo_2016-06-25_20-41-27 photo_2016-06-25_20-41-30 photo_2016-06-25_20-41-33 photo_2016-06-25_20-41-38 photo_2016-06-25_20-41-41 photo_2016-06-25_20-41-44 photo_2016-06-25_20-41-47 photo_2016-06-25_20-41-50 photo_2016-06-25_20-41-53 photo_2016-06-25_20-41-58 photo_2016-06-25_20-42-02 photo_2016-06-25_20-42-04 photo_2016-06-25_20-42-09 photo_2016-06-25_20-42-23

photo_2016-06-25_20-42-27 photo_2016-06-25_20-42-45 photo_2016-06-25_20-42-48 photo_2016-06-25_20-42-51 photo_2016-06-25_20-42-54 photo_2016-06-25_20-43-12 photo_2016-06-25_20-43-14 photo_2016-06-25_20-43-19 photo_2016-06-25_20-43-23 photo_2016-06-25_20-43-28 photo_2016-06-25_20-43-32 photo_2016-06-25_20-43-35 photo_2016-06-25_20-43-39 photo_2016-06-25_20-43-44 photo_2016-06-25_20-43-50 photo_2016-06-25_20-43-53 photo_2016-06-25_20-43-57 photo_2016-06-25_20-44-03