کد خبر: 37317تاریخ انتشار : 6:46:29 - سه شنبه 29 دسامبر 2015

گزارش تصویری مراسم پاسداشت حماسه 9دی در مسجد ولیعصر(عج) بالامحله فومن

photo_2015-12-29_06-37-10photo_2015-12-29_06-37-02photo_2015-12-29_06-37-03photo_2015-12-29_06-37-06photo_2015-12-29_06-37-08 photo_2015-12-29_06-37-13 photo_2015-12-29_06-37-16 photo_2015-12-29_06-37-19 photo_2015-12-29_06-37-20 photo_2015-12-29_06-37-23 photo_2015-12-29_06-37-25 photo_2015-12-29_06-37-27 photo_2015-12-29_06-37-29 photo_2015-12-29_06-37-32 photo_2015-12-29_06-37-35 photo_2015-12-29_06-37-38 photo_2015-12-29_06-37-40 photo_2015-12-29_06-37-53 photo_2015-12-29_06-37-56 photo_2015-12-29_06-38-00 photo_2015-12-29_06-38-05 photo_2015-12-29_06-38-08 photo_2015-12-29_06-38-10 photo_2015-12-29_06-38-13 photo_2015-12-29_06-38-16 photo_2015-12-29_06-38-20 photo_2015-12-29_06-38-22 photo_2015-12-29_06-38-25 photo_2015-12-29_06-38-28 photo_2015-12-29_06-38-30 photo_2015-12-29_06-38-33 photo_2015-12-29_06-38-39 photo_2015-12-29_06-38-45 photo_2015-12-29_06-38-47