کد خبر: 36704تاریخ انتشار : 7:29:28 - سه شنبه 8 دسامبر 2015

گزارش تصویری از اجرای مراسم تعزیه در فومن

تعزیه فومن (1) تعزیه فومن (2) تعزیه فومن (3) تعزیه فومن (4) تعزیه فومن (5) تعزیه فومن (6) تعزیه فومن (7) تعزیه فومن (8) تعزیه فومن (9) تعزیه فومن (10) تعزیه فومن (11) تعزیه فومن (12) تعزیه فومن (13) تعزیه فومن (14) تعزیه فومن (15) تعزیه فومن (16) تعزیه فومن (17) تعزیه فومن (18) تعزیه فومن (19) تعزیه فومن (20) تعزیه فومن (21) تعزیه فومن (22) تعزیه فومن (23) تعزیه فومن (24) تعزیه فومن (25) تعزیه فومن (26) تعزیه فومن (27) تعزیه فومن (28) تعزیه فومن (29) تعزیه فومن (30) تعزیه فومن (31) تعزیه فومن (32) تعزیه فومن (33) تعزیه فومن (34) تعزیه فومن (35) تعزیه فومن (36) تعزیه فومن (37) تعزیه فومن (38) تعزیه فومن (39) تعزیه فومن (40) تعزیه فومن (41)