کد خبر: 36704تاریخ انتشار : ۷:۲۹:۲۸ - سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴

گزارش تصویری از اجرای مراسم تعزیه در فومن

تعزیه فومن (1) تعزیه فومن (2) تعزیه فومن (3) تعزیه فومن (4) تعزیه فومن (5) تعزیه فومن (6) تعزیه فومن (7) تعزیه فومن (8) تعزیه فومن (9) تعزیه فومن (10) تعزیه فومن (11) تعزیه فومن (12) تعزیه فومن (13) تعزیه فومن (14) تعزیه فومن (15) تعزیه فومن (16) تعزیه فومن (17) تعزیه فومن (18) تعزیه فومن (19) تعزیه فومن (20) تعزیه فومن (21) تعزیه فومن (22) تعزیه فومن (23) تعزیه فومن (24) تعزیه فومن (25) تعزیه فومن (26) تعزیه فومن (27) تعزیه فومن (28) تعزیه فومن (29) تعزیه فومن (30) تعزیه فومن (31) تعزیه فومن (32) تعزیه فومن (33) تعزیه فومن (34) تعزیه فومن (35) تعزیه فومن (36) تعزیه فومن (37) تعزیه فومن (38) تعزیه فومن (39) تعزیه فومن (40) تعزیه فومن (41)