کد خبر: 36127تاریخ انتشار : 3:41:24 - شنبه 21 نوامبر 2015

گزارش تصویری از گرامیداشت طلبه شهیده زهرا دقیقی خدا شهری

طائب در فومن دقیقی (1) طائب در فومن دقیقی (2)

طائب در فومن دقیقی (3) طائب در فومن دقیقی (4) طائب در فومن دقیقی (5) طائب در فومن دقیقی (6) طائب در فومن دقیقی (7)

طائب در فومن دقیقی (8) طائب در فومن دقیقی (13) طائب در فومن دقیقی (12) طائب در فومن دقیقی (11) طائب در فومن دقیقی (9) طائب در فومن دقیقی (14) طائب در فومن دقیقی (15) طائب در فومن دقیقی (16) طائب در فومن دقیقی (17) طائب در فومن دقیقی (21) طائب در فومن دقیقی (20) طائب در فومن دقیقی (19) طائب در فومن دقیقی (18) طائب در فومن دقیقی (22) طائب در فومن دقیقی (23) طائب در فومن دقیقی (24) طائب در فومن دقیقی (25) طائب در فومن دقیقی (26) طائب در فومن دقیقی (27) طائب در فومن دقیقی (28) طائب در فومن دقیقی (29)

طائب در فومن دقیقی (32) طائب در فومن دقیقی (30)

34453445344534245 (1) 34453445344534245 (2) 34453445344534245 (4) 34453445344534245 (7) 34453445344534245 (6) 34453445344534245 (5) 34453445344534245 (9) 34453445344534245 (10) 34453445344534245 (11) 34453445344534245 (15) 34453445344534245 (14) 34453445344534245 (13) 34453445344534245 (12) 34453445344534245 (16) 34453445344534245 (17) 34453445344534245 (18) 34453445344534245 (20) 34453445344534245 (8)

34453445344534245 (21)

34453445344534245 (22)

34453445344534245 (24)

34453445344534245 (25)