کد خبر: 36127تاریخ انتشار : ۳:۴۱:۲۴ - شنبه ۳۰ آبا ۱۳۹۴

گزارش تصویری از گرامیداشت طلبه شهیده زهرا دقیقی خدا شهری

طائب در فومن دقیقی (1) طائب در فومن دقیقی (2)

طائب در فومن دقیقی (3) طائب در فومن دقیقی (4) طائب در فومن دقیقی (5) طائب در فومن دقیقی (6) طائب در فومن دقیقی (7)

طائب در فومن دقیقی (8) طائب در فومن دقیقی (13) طائب در فومن دقیقی (12) طائب در فومن دقیقی (11) طائب در فومن دقیقی (9) طائب در فومن دقیقی (14) طائب در فومن دقیقی (15) طائب در فومن دقیقی (16) طائب در فومن دقیقی (17) طائب در فومن دقیقی (21) طائب در فومن دقیقی (20) طائب در فومن دقیقی (19) طائب در فومن دقیقی (18) طائب در فومن دقیقی (22) طائب در فومن دقیقی (23) طائب در فومن دقیقی (24) طائب در فومن دقیقی (25) طائب در فومن دقیقی (26) طائب در فومن دقیقی (27) طائب در فومن دقیقی (28) طائب در فومن دقیقی (29)

طائب در فومن دقیقی (32) طائب در فومن دقیقی (30)

34453445344534245 (1) 34453445344534245 (2) 34453445344534245 (4) 34453445344534245 (7) 34453445344534245 (6) 34453445344534245 (5) 34453445344534245 (9) 34453445344534245 (10) 34453445344534245 (11) 34453445344534245 (15) 34453445344534245 (14) 34453445344534245 (13) 34453445344534245 (12) 34453445344534245 (16) 34453445344534245 (17) 34453445344534245 (18) 34453445344534245 (20) 34453445344534245 (8)

34453445344534245 (21)

34453445344534245 (22)

34453445344534245 (24)

34453445344534245 (25)