کد خبر: 36021تاریخ انتشار : ۱۶:۳۶:۳۵ - سه شنبه ۲۶ آبا ۱۳۹۴

تصاویر تازه منتشر شده از تشییع جنازه طلبه شهیده زهرا دقیقی(آذرماه۹۰)

 

دقیقی خداشهری فومن (1) دقیقی خداشهری فومن (2) دقیقی خداشهری فومن (3) دقیقی خداشهری فومن (4) دقیقی خداشهری فومن (5) دقیقی خداشهری فومن (6) دقیقی خداشهری فومن (7) دقیقی خداشهری فومن (8) دقیقی خداشهری فومن (9) دقیقی خداشهری فومن (10) دقیقی خداشهری فومن (11) دقیقی خداشهری فومن (12) دقیقی خداشهری فومن (13) دقیقی خداشهری فومن (14) دقیقی خداشهری فومن (15)  دقیقی خداشهری فومن (17) دقیقی خداشهری فومن (18) دقیقی خداشهری فومن (19) دقیقی خداشهری فومن (20) دقیقی خداشهری فومن (21) دقیقی خداشهری فومن (22) دقیقی خداشهری فومن (23) دقیقی خداشهری فومن (24) دقیقی خداشهری فومن (25) دقیقی خداشهری فومن (26) دقیقی خداشهری فومن (27) دقیقی خداشهری فومن (28) دقیقی خداشهری فومن (29) دقیقی خداشهری فومن (30) دقیقی خداشهری فومن (31)