کد خبر: 31760تاریخ انتشار : 5:54:22 - دوشنبه 7 سپتامبر 2015

عکس های نشست پرس و پاسخ اعضای شورای شهر فومن با مردم

IMG_3325 IMG_3337 IMG_3341 IMG_3356 IMG_3354 IMG_3343 IMG_3367 IMG_3368 IMG_3370 IMG_3372 IMG_3380 IMG_3378 IMG_3377 IMG_3376 IMG_3381 IMG_3382 IMG_3385 IMG_3386 IMG_3387 IMG_3396 IMG_3398 IMG_3413 IMG_3405 IMG_3402 IMG_3414 IMG_3415 IMG_3417 IMG_3421 IMG_3422 IMG_3433 IMG_3434 IMG_3425 IMG_3428 IMG_3435 IMG_3436 IMG_3429 IMG_3447 IMG_3465 IMG_3470 IMG_3471 IMG_3466 IMG_3450 IMG_3459 IMG_3467 IMG_3472 IMG_3474 IMG_3469 IMG_3464 IMG_3476 IMG_3494 IMG_3479 IMG_3478 IMG_3484 IMG_3497 IMG_3501 IMG_3500 IMG_3499 IMG_3498 IMG_3504 IMG_3511 IMG_3513 IMG_3516 IMG_3520 IMG_3537 IMG_3540 IMG_3523 IMG_3532 IMG_3543 IMG_3545 IMG_3548 IMG_3550 IMG_3551 IMG_3553

  1. کارزیبایی بود،امادونکته درتصاویربدجوری توی ذوق می زد1_خالی بودن قسمت زیادی ازسالن ارشادکه درواقع جهت این جلسه خیلی وسیع بودودوستان مسوولی که پوشیدن کت وشلوارجزو لایتجزای مقامشان محسوب می شودازبابت روشن گذاشتن آنهمه کولرواسپلیت به بیت المال لطمه زدند.2_حضورتعدادی چهره آشناوبعضا غیرخوشنام که نخودآش هرمحفل ومجلس بوده وسعی دارن درکادرتصاویرجخوش کنند.