کد خبر: 30114تاریخ انتشار : ۱۵:۴۹:۵۷ - دوشنبه ۱۲ مرد ۱۳۹۴

گزارش تصویری از گردهمایی ماشین بازها

  عکاس : محمدرضا قبله نما

ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (1) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (2) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (3) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (4) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (5) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (6) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (7) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (8) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (9) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (10) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (11) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (12) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (13) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (14) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (15) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (16)
ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (23) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (24) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (25)

ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (17) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (18) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (19) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (20)  ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (22)ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (21)

عکاس : محمدرضا قبله نما