کد خبر: 30114تاریخ انتشار : 15:49:57 - دوشنبه 3 آگوست 2015

گزارش تصویری از گردهمایی ماشین بازها

  عکاس : محمدرضا قبله نما

ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (1) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (2) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (3) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (4) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (5) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (6) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (7) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (8) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (9) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (10) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (11) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (12) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (13) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (14) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (15) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (16)
ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (23) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (24) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (25)

ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (17) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (18) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (19) ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (20)  ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (22)ماشین خودرو آفرود گیلان جیرده فومن (21)

عکاس : محمدرضا قبله نما