کد خبر: 29325تاریخ انتشار : 20:52:02 - شنبه 18 جولای 2015

تست هوش تصویری: تاس درست کدام است؟

تست هوش با جواب, معما و تست هوش با توجه به شکل، کدام گزینه را باید بجای علامت سوال قرار دهید؟ تست هوش با جواب,  تست هوش تصویری  ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓  ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓  ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓  پاسخ تست هوش […]

تست هوش با جواب, معما و تست هوش

تست هوش با جواب, معما و تست هوش

با توجه به شکل، کدام گزینه را باید بجای علامت سوال قرار دهید؟

 تست آیکیو,معمای ریاضی

تست هوش با جواب,  تست هوش تصویری

 ↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 پاسخ تست هوش تاس درست کدام است؟’
شماره 3