کد خبر: 27673تاریخ انتشار : 14:45:28 - سه شنبه 30 ژوئن 2015

گزارش تصویری از رونمای گزاره برگ ملی در برج آزادی

IMG12220093
IMG12213747 IMG12213842 IMG12213920 IMG12214001 IMG12214215 IMG12214352 IMG12214391 IMG12214488 IMG12214607 IMG12214722 IMG12214951 IMG12215045 IMG12215115 IMG12215248 IMG12215316 IMG12215380 IMG12215490 IMG12215597 IMG12215891 IMG12215983 IMG12220195 IMG12220338 IMG12220465 IMG12220557 IMG12220688 IMG12220803 IMG12220884 IMG12220993 IMG12221064 IMG12221163 IMG12221229 IMG12221316 IMG12221376 IMG12221490 IMG12221667 IMG12221753 IMG12221855 IMG12221944 IMG12222036