کد خبر: 27042تاریخ انتشار : ۱۴:۱۰:۴۳ - سه شنبه ۲۶ خرد ۱۳۹۴

اوقات شرعی ماه رمضان ۹۴ به افق فومن

خرداد ۱ جمعه ۴:۰۱ ۵:۵۲ ۱۳:۱۴ ۲۰:۳۶ ۲۰:۵۸ ۰:۱۹ ۲ شنبه ۴:۰۱ ۵:۵۲ ۱۳:۱۴ ۲۰:۳۶ ۲۰:۵۸ ۰:۱۹ ۳ یک شنبه ۴:۰۲ ۵:۵۳ ۱۳:۱۴ ۲۰:۳۶ ۲۰:۵۸ ۰:۱۹ تیر   روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۴ دو شنبه ۴:۰۲ ۵:۵۳ ۱۳:۱۵ ۲۰:۳۶ ۲۰:۵۸ ۰:۱۹ ۵ سه شنبه […]

خرداد

۱ جمعه ۴:۰۱ ۵:۵۲ ۱۳:۱۴ ۲۰:۳۶ ۲۰:۵۸ ۰:۱۹
۲ شنبه ۴:۰۱ ۵:۵۲ ۱۳:۱۴ ۲۰:۳۶ ۲۰:۵۸ ۰:۱۹
۳ یک شنبه ۴:۰۲ ۵:۵۳ ۱۳:۱۴ ۲۰:۳۶ ۲۰:۵۸ ۰:۱۹

تیر

 

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
۴ دو شنبه ۴:۰۲ ۵:۵۳ ۱۳:۱۵ ۲۰:۳۶ ۲۰:۵۸ ۰:۱۹
۵ سه شنبه ۴:۰۲ ۵:۵۳ ۱۳:۱۵ ۲۰:۳۷ ۲۰:۵۸ ۰:۲۰
۶ چهار شنبه ۴:۰۲ ۵:۵۳ ۱۳:۱۵ ۲۰:۳۷ ۲۰:۵۹ ۰:۲۰
۷ پنج شنبه ۴:۰۳ ۵:۵۴ ۱۳:۱۵ ۲۰:۳۷ ۲۰:۵۹ ۰:۲۰
۸ جمعه ۴:۰۳ ۵:۵۴ ۱۳:۱۶ ۲۰:۳۷ ۲۰:۵۹ ۰:۲۰
۹ شنبه ۴:۰۴ ۵:۵۴ ۱۳:۱۶ ۲۰:۳۷ ۲۰:۵۹ ۰:۲۱
۱۰ یک شنبه ۴:۰۴ ۵:۵۵ ۱۳:۱۶ ۲۰:۳۷ ۲۰:۵۹ ۰:۲۱
۱۱ دو شنبه ۴:۰۴ ۵:۵۵ ۱۳:۱۶ ۲۰:۳۷ ۲۰:۵۹ ۰:۲۱
۱۲ سه شنبه ۴:۰۵ ۵:۵۵ ۱۳:۱۶ ۲۰:۳۷ ۲۰:۵۹ ۰:۲۱
۱۳ چهار شنبه ۴:۰۶ ۵:۵۶ ۱۳:۱۷ ۲۰:۳۷ ۲۰:۵۹ ۰:۲۲
۱۴ پنج شنبه ۴:۰۶ ۵:۵۶ ۱۳:۱۷ ۲۰:۳۷ ۲۰:۵۹ ۰:۲۲
۱۵ جمعه ۴:۰۷ ۵:۵۷ ۱۳:۱۷ ۲۰:۳۷ ۲۰:۵۸ ۰:۲۲
۱۶ شنبه ۴:۰۸ ۵:۵۷ ۱۳:۱۷ ۲۰:۳۷ ۲۰:۵۸ ۰:۲۲
۱۷ یک شنبه ۴:۰۸ ۵:۵۸ ۱۳:۱۷ ۲۰:۳۶ ۲۰:۵۸ ۰:۲۳
۱۸ دو شنبه ۴:۰۹ ۵:۵۸ ۱۳:۱۷ ۲۰:۳۶ ۲۰:۵۸ ۰:۲۳
۱۹ سه شنبه ۴:۱۰ ۵:۵۹ ۱۳:۱۸ ۲۰:۳۶ ۲۰:۵۸ ۰:۲۳
۲۰ چهار شنبه ۴:۱۱ ۵:۵۹ ۱۳:۱۸ ۲۰:۳۶ ۲۰:۵۷ ۰:۲۴
۲۰ پنج شنبه ۴:۱۲ ۶:۰۰ ۱۳:۱۸ ۲۰:۳۵ ۲۰:۵۷ ۰:۲۴
۲۱ جمعه ۴:۱۲ ۶:۰۱ ۱۳:۱۸ ۲۰:۳۵ ۲۰:۵۷ ۰:۲۴
۲۲ شنبه ۴:۱۳ ۶:۰۱ ۱۳:۱۸ ۲۰:۳۵ ۲۰:۵۶ ۰:۲۵
۲۳ یک شنبه ۴:۱۴ ۶:۰۲ ۱۳:۱۸ ۲۰:۳۴ ۲۰:۵۶ ۰:۲۵
۲۴ دو شنبه ۴:۱۵ ۶:۰۳ ۱۳:۱۸ ۲۰:۳۴ ۲۰:۵۵ ۰:۲۵
۲۵ سه شنبه ۴:۱۶ ۶:۰۳ ۱۳:۱۹ ۲۰:۳۴ ۲۰:۵۵ ۰:۲۵
۲۶ چهار شنبه ۴:۱۷ ۶:۰۴ ۱۳:۱۹ ۲۰:۳۳ ۲۰:۵۴ ۰:۲۶
۲۷ پنج شنبه ۴:۱۸ ۶:۰۵ ۱۳:۱۹ ۲۰:۳۳ ۲۰:۵۴ ۰:۲۶
۲۸ جمعه ۴:۱۹ ۶:۰۵ ۱۳:۱۹ ۲۰:۳۲ ۲۰:۵۳ ۰:۲۶
۲۹ شنبه ۴:۲۰ ۶:۰۶ ۱۳:۱۹ ۲۰:۳۱ ۲۰:۵۳ ۰:۲۶
۳۰ یک شنبه ۴:۲۱ ۶:۰۷ ۱۳:۱۹ ۲۰:۳۱ ۲۰:۵۲ ۰:۲۷