کد خبر: 26822تاریخ انتشار : ۱۲:۲۵:۰۱ - جمعه ۲۲ خرد ۱۳۹۴

گزارش تصویری از سالگرد شهید حاج قاسم حسینیان

سالگرد قاسم حسینیان (1) سالگرد قاسم حسینیان (2) سالگرد قاسم حسینیان (3) سالگرد قاسم حسینیان (4) سالگرد قاسم حسینیان (5) سالگرد قاسم حسینیان (6) سالگرد قاسم حسینیان (7) سالگرد قاسم حسینیان (8) سالگرد قاسم حسینیان (9) سالگرد قاسم حسینیان (10) سالگرد قاسم حسینیان (11) سالگرد قاسم حسینیان (12) سالگرد قاسم حسینیان (13) سالگرد قاسم حسینیان (14) سالگرد قاسم حسینیان (15) سالگرد قاسم حسینیان (16) سالگرد قاسم حسینیان (17) سالگرد قاسم حسینیان (18) سالگرد قاسم حسینیان (19) سالگرد قاسم حسینیان (20) سالگرد قاسم حسینیان (21) سالگرد قاسم حسینیان (22) سالگرد قاسم حسینیان (23) سالگرد قاسم حسینیان (24) سالگرد قاسم حسینیان (25) سالگرد قاسم حسینیان (26) سالگرد قاسم حسینیان (27) سالگرد قاسم حسینیان (28) سالگرد قاسم حسینیان (29) سالگرد قاسم حسینیان (30) سالگرد قاسم حسینیان (31) سالگرد قاسم حسینیان (32)