کد خبر: 26822تاریخ انتشار : 12:25:01 - جمعه 12 ژوئن 2015

گزارش تصویری از سالگرد شهید حاج قاسم حسینیان

سالگرد قاسم حسینیان (1) سالگرد قاسم حسینیان (2) سالگرد قاسم حسینیان (3) سالگرد قاسم حسینیان (4) سالگرد قاسم حسینیان (5) سالگرد قاسم حسینیان (6) سالگرد قاسم حسینیان (7) سالگرد قاسم حسینیان (8) سالگرد قاسم حسینیان (9) سالگرد قاسم حسینیان (10) سالگرد قاسم حسینیان (11) سالگرد قاسم حسینیان (12) سالگرد قاسم حسینیان (13) سالگرد قاسم حسینیان (14) سالگرد قاسم حسینیان (15) سالگرد قاسم حسینیان (16) سالگرد قاسم حسینیان (17) سالگرد قاسم حسینیان (18) سالگرد قاسم حسینیان (19) سالگرد قاسم حسینیان (20) سالگرد قاسم حسینیان (21) سالگرد قاسم حسینیان (22) سالگرد قاسم حسینیان (23) سالگرد قاسم حسینیان (24) سالگرد قاسم حسینیان (25) سالگرد قاسم حسینیان (26) سالگرد قاسم حسینیان (27) سالگرد قاسم حسینیان (28) سالگرد قاسم حسینیان (29) سالگرد قاسم حسینیان (30) سالگرد قاسم حسینیان (31) سالگرد قاسم حسینیان (32)