کد خبر: 26154تاریخ انتشار : ۱۶:۳۶:۳۵ - چهارشنبه ۱۳ خرد ۱۳۹۴

گزارش تصویری از افتتاحیه پل فلزی روستای فوشه

      

پل فوشه (15)پل فوشه (2)پل فوشه (3)پل فوشه (4)پل فوشه (5)پل فوشه (6)پل فوشه (7)پل فوشه (8)پل فوشه (9)پل فوشه (10)پل فوشه (11)پل فوشه (12)پل فوشه (13)پل فوشه (14) پل فوشه (16) پل فوشه (17) پل فوشه (18) پل فوشه (19)   پل فوشه (22)پل فوشه (20)پل فوشه (21) پل فوشه (23) پل فوشه (24) پل فوشه (25) پل فوشه (26)  پل فوشه (28)پل فوشه (27) پل فوشه (29) پل فوشه (30)  پل فوشه (32)پل فوشه (31) پل فوشه (33) پل فوشه (34) پل فوشه (35) پل فوشه (36) پل فوشه (37) پل فوشه (38) پل فوشه (39) پل فوشه (40) پل فوشه (41) پل فوشه (42) پل فوشه (43) پل فوشه (44)

  1. ناشناس گفت:

    این چه مسخره بازی بود