کد خبر: 25437تاریخ انتشار : 3:57:06 - شنبه 23 مه 2015

گزارش تصویری از سفر تیم شهرداری فومن برای دیدار با مقاومت تهران

 

shahrdar-fouman-in-tehran (1) shahrdar-fouman-in-tehran (2) shahrdar-fouman-in-tehran (3) shahrdar-fouman-in-tehran (4) shahrdar-fouman-in-tehran (6) shahrdar-fouman-in-tehran (7) shahrdar-fouman-in-tehran (8) shahrdar-fouman-in-tehran (9) shahrdar-fouman-in-tehran (10) shahrdar-fouman-in-tehran (11) shahrdar-fouman-in-tehran (14) shahrdar-fouman-in-tehran (13) shahrdar-fouman-in-tehran (12) shahrdar-fouman-in-tehran (16) shahrdar-fouman-in-tehran (17) shahrdar-fouman-in-tehran (18) shahrdar-fouman-in-tehran (19) shahrdar-fouman-in-tehran (23) shahrdar-fouman-in-tehran (22) shahrdar-fouman-in-tehran (21) shahrdar-fouman-in-tehran (20) shahrdar-fouman-in-tehran (24) shahrdar-fouman-in-tehran (25) shahrdar-fouman-in-tehran (26) shahrdar-fouman-in-tehran (27) shahrdar-fouman-in-tehran (28) shahrdar-fouman-in-tehran (29) shahrdar-fouman-in-tehran (30) shahrdar-fouman-in-tehran (31) shahrdar-fouman-in-tehran (35) shahrdar-fouman-in-tehran (34) shahrdar-fouman-in-tehran (33) shahrdar-fouman-in-tehran (32) shahrdar-fouman-in-tehran (36) shahrdar-fouman-in-tehran (37) shahrdar-fouman-in-tehran (38) shahrdar-fouman-in-tehran (39) shahrdar-fouman-in-tehran (40) shahrdar-fouman-in-tehran (41) shahrdar-fouman-in-tehran (43) shahrdar-fouman-in-tehran (47) shahrdar-fouman-in-tehran (46) shahrdar-fouman-in-tehran (45) shahrdar-fouman-in-tehran (44) shahrdar-fouman-in-tehran (50) shahrdar-fouman-in-tehran (51) shahrdar-fouman-in-tehran (49) shahrdar-fouman-in-tehran (48) shahrdar-fouman-in-tehran (52) shahrdar-fouman-in-tehran (53) shahrdar-fouman-in-tehran (54) shahrdar-fouman-in-tehran (55) shahrdar-fouman-in-tehran (56) shahrdar-fouman-in-tehran (60) shahrdar-fouman-in-tehran (61) shahrdar-fouman-in-tehran (57) shahrdar-fouman-in-tehran (62) shahrdar-fouman-in-tehran (63) shahrdar-fouman-in-tehran (59) shahrdar-fouman-in-tehran (58) shahrdar-fouman-in-tehran (66) shahrdar-fouman-in-tehran (65) shahrdar-fouman-in-tehran (64) shahrdar-fouman-in-tehran (67) shahrdar-fouman-in-tehran (68) shahrdar-fouman-in-tehran (72) shahrdar-fouman-in-tehran (76) shahrdar-fouman-in-tehran (77) shahrdar-fouman-in-tehran (73) shahrdar-fouman-in-tehran (70) shahrdar-fouman-in-tehran (74) shahrdar-fouman-in-tehran (75) shahrdar-fouman-in-tehran (71) shahrdar-fouman-in-tehran (79) shahrdar-fouman-in-tehran (78) shahrdar-fouman-in-tehran (82) shahrdar-fouman-in-tehran (83) shahrdar-fouman-in-tehran (81) shahrdar-fouman-in-tehran (80) shahrdar-fouman-in-tehran (84)  shahrdar-fouman-in-tehran (85) shahrdar-fouman-in-tehran (89) shahrdar-fouman-in-tehran (86) shahrdar-fouman-in-tehran (87) shahrdar-fouman-in-tehran (91)