کد خبر: 17776تاریخ انتشار : 4:01:07 - شنبه 27 دسامبر 2014

رکورد سریع ترین عزل و نصبها در رودبار شکسته شد!

چتر عزل و نصب ها چند سالی است که برروی بسیاری از ادارات رودبار سایه افکنده و دست بردار نیست. یک مسئول زمانی که مسئولیت می گیرد تا می جنبد که بداند هفت شهرش کجاست، رفته و نرفته باید صندلی بی وفای مدیریت را بگذارد و برود. هفته گذشته پندآور به عنوان مسئول جدید اداره […]

چتر عزل و نصب ها چند سالی است که برروی بسیاری از ادارات رودبار سایه افکنده و دست بردار نیست.

یک مسئول زمانی که مسئولیت می گیرد تا می جنبد که بداند هفت شهرش کجاست، رفته و نرفته باید صندلی بی وفای مدیریت را بگذارد و برود.

هفته گذشته پندآور به عنوان مسئول جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودبار معرفی شد تا سومین مدیری باشد که در کمتر از یک سال برروی صندلی این مدیرت نشسته است.

دوستداران مدیر هم نمی دانستند سرپرست بگویندش یا رئیس و در پرده نوشته های تبریک به آقای مدیر یکی در میان سرپرست و رئیس اداره خطابش می کردند.

علی ایحال بعد از محمدرضا شکوری، کهنسال اینک نوبت به پندآور است که مسئولیت اداره منابع طبیعی را عهده دار است.

شنیده شده چند مدیر شهرستان رودبار نیز در روزهای آتی عزل و نصب خواهند شد/زیتون خبر