جلسه انتخاب شهردار فومن برگزار شد؛

هیچکس رای نیاورد

هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر فومن عصر روز چهارشنبه 29 شهریور برگزار شد که از سه گزینه تعرفه شده جهت تصدی شهرداری فومن هیچکس رای نیاورد.