یکپارچگی مجلس، دولت و ملت در مقابل نقض عهد آمریکا؛

نیازی به اجرای «ایسا» نیست؛ امضای اوباما هم نقض برجام است

هرچند بد عهد بودن امریکا در زمان مذاکرات بارها از سوی رهبر انقلاب به مذاکره کنندگان گوشزد میشد، اما این واکنش رئیس جمهور را نیز در صورتیکه مطابق آنچه در قانون آمده عملی شود می توان به فال نیک گرفت.