سه شنبه بازار جدید فومن در قاب تصاویر

بازار هفتگی فومن در دومین هفته از انتقال بازار به محل جدید با حضور کسبه و همشهریان فومنی برگزار شد.