اکنون روی سخن با هر پنج مرد شوراست؛

همه چیز به غیر از شرافت و غیرت را کنار بگذارید/فومن شهرداری متعهد و متخصص می خواهد که با شجاعت شهر را بسازد/از فرصت آزمون و خطا گذشته است

اکنون روی سخن با هر پنج مرد شوراست:
همه چیز به غیر از شرافت و غیرت را کنار بگذارید و برای یکبار هم شده به خاطر نام بلند آوازه فومن انتخاب کنید!